ALGEMENE VOORWAARDEN

mijn woekerpolis claim

 

 

CONTACT

=

1.

 

 

 

 

 

2.

2.1

 

 

2.2

 

 

2.3

 

 

 

 

2.4

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

 

 

 

5.

5.1

 

 

5.2

 

 

 

 

6.

6.1

 

 

 

6.2

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aangegaan door of met

M.S.F. Moningka van Mijnwoekerpolisclaim.nl tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Toepasselijkheid van eventueel door cliënt / opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden,

wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

Opdracht

Indien Mijnwoekerpolisclaim.nl een opdracht aanvaardt, ontstaat een begeleidingsovereenkomst tussen de cliënt en

Mijnwoekerpolisclaim.nl.

 

Bij het uitvoeren van de opdracht zal Mijnwoekerpolisclaim.nl al het mogelijke doen om de belangen van de opdrachtgever

optimaal te behartigen. Op Mijnwoekerpolisclaim.nl ligt daarbij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

 

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt / opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van

de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt

/ opdrachtgever of is er sprake van meer cliënten / opdrachtgevers waar voor gezamenlijke belangenbehartiging plaatsvindt, dan

zijn zowel de opdrachtgever(s) als de cliënt(en) hoofdelijk gehouden tot voldoening van honorarium en bijkomende kosten.

 

Mijnwoekerpolisclaim.nl kan nimmer tot aannemen van een opdracht verplicht worden. Mijnwoekerpolisclaim.nl is bevoegd om onder opgave

van redenen tussentijds een opdracht te beëindigen door de behandeling te staken. De meest voorhanden liggen  de reden is gelegen in het

feit dat de Mijnwoekerpolisclaim.nl niet (langer) de mogelijkheden ziet om het door cliënt gewenste   resultaat te bereiken.

 

Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnwoekerpolisclaim.nl is het cliënt niet toegestaan, de door

Mijnwoekerpolisclaim.nl geproduceerde adviezen, contracten of andere stukken, al dan niet door of met inschakeling van derden,

te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

 

Aansprakelijkheid

Mijnwoekerpolisclaim.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat cliënt of opdrachtgever onjuiste

of onvolledige of onrechtmatige informatie of gegevens heeft verstrekt. Cliënt / opdrachtgever vrijwaart Mijnwoekerpolisclaim.nl  hierbij tegen

aanspraken van derden.

 

Mijnwoekerpolisclaim.nl is uitsluitend aansprakelijk voor eigen handelen of nalaten. Enige vorm van mogelijke aansprakelijkheid van

’Mijnwoekerpolisclaim.nl’ is beperkt tot het maximaal het in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte

honorarium.

 

Mijnwoekerpolisclaim.nl zal voor het inschakelen van derden altijd overleg plegen met cliënt / opdrachtgever. Bij de inschakeling van derden

zal Mijnwoekerpolisclaim.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Mijnwoekerpolisclaim.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

 

Honorarium, verschotten en kosten

Mijnwoekerpolisclaim.nl komt een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht door Mijnwoekerpolisclaim.nl afgesproken tarief (inclusief BTW).

 

Declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de cliënt / opdrachtgever vanaf de

vijftiende dag na factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. De

kosten die Mijnwoekerpolisclaim.nl intern of door inschakeling van derden zal maken voor het innen van de declaratie, komen geheel

voor rekening van cliënt / opdrachtgever.

 

Slotbepaling, geschillen

Mijnwoekerpolisclaim.nl is te allen tijde bevoegd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen. De betreffende

wijzigingen en aanvullingen zijn bindend vanaf de dag dat de nieuwe Voorwaarden het gehele bestand van cliënten / opdrachtgevers

kenbaar is gemaakt.

 

Op iedere rechtsverhouding tussen Mijnwoekerpolisclaim.nl en de cliënt / opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen

zullen vooreerst in onderling overleg getracht te worden opgelost. Partijen kunnen in overleg besluiten hiervoor mediation in te zetten.

 

 

Aanvullende diensten

Hersteladvies

Contact

Copyright © 2014 - mijnwoekerpolisclaim.nl